COMUNICADO da Federación Galega de Hóckey

Diante das informacións periodísticas que relacionan un adestrador de hockey ourensán cun presunto delito de abusos sexuais, a FGH quere facer publico o presente comunicado:

A FGH rexeita enérxicamente, como toda a sociedade, os feitos que se publican nos medios de comunicacións nas ultimas datas que relacionan un adestrador de hockey ourensán cun presunto delito de abusos sexuais sobre unha menor, coa mesma forza que a sociedade á que pertence.

Sen prexuízo da presunción de inocencia que inspira o noso ordenamento xurídico penal e o respecto das maiores garantías de defensa que poidan amparar a persoa ou persoas responsables destes feitos, a FGH proclama o seu amparo e solidariedade coas posibles vítimas e as súas familias e pon á súa disposición os medios de que dispón para auxilialos na medida das súas posibilidades.

En ningún momento a FGH tivo coñecemento nin sospeita de que se estiveran producindo os feitos aos que se refiren as informacións periodísticas aludidas pois, de ter a mínima sospeita se actuaría con contundencia na súa investigación e represión.

A FGH queda á espera de coñecer o resultado das investigacións que se están levando a cabo polas correspondentes autoridades policiais e xudiciais e se reserva as accións disciplinarias que lle corresponda sobre as persoas responsables, no caso de confirmarse.

 

COMUNICADO FEDERACIÓN GALLEGA DE HOCKEY

FGH quiere hacer público este comunicado ante las informaciones periodísticas que relacionan a un entrenador de hockey orensano con un presunto delito de abuso sexual:
La FGH rechaza rotundamente, como la sociedad en su conjunto, los hechos que se publican en los medios de comunicación en las últimas fechas que relacionar a un entrenador orensano con un delito de abuso sexual de una menor, con la misma fuerza que la sociedad a la que pertenece.

Sin perjuicio de la presunción de inocencia que inspira nuestro derecho penal y el respeto a las mayores garantías de defensa que puedan proteger a la persona o personas responsables de estos hechos, FGH proclama su protección y solidaridad con las posibles víctimas y sus familiares y pone a disposición los medios a su alcance para ayudarles en la medida de sus posibilidades.

En ningún momento la FGH tuvo conocimiento o sospecha de que los hechos referidos en las informaciones periodísticas se hubieran producido porque, de haber tenido la más mínima sospecha, habría actuado con contundencia en su investigación y represión.

La FGH está a la espera de conocer el resultado de las investigaciones que están llevando a cabo las autoridades policiales y judiciales correspondientes y se reserva la acción disciplinaria que corresponda sobre los posibles responsables, en caso de que se confirmen.

 

Alberto Estévez

Presidente da Comisión xestora da FGH

Publicado en Noticias.